Objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve osnutka DPN za RTP Ravne s priključkom 220 kV daljnovodom

14. 3. 2022 Anita P. S. (Urad za razvoj in investicije) 467